GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) fungeert als spreekbuis voor en door de ouders en personeelsleden. Meedenken, meepraten en meebeslissen over alles wat de scholen van de SKOA bindt.

De onderwerpen worden grotendeels aangeleverd door het College van Bestuur. Gelang de aard van het agendapunt wordt de GMR om instemming, of advies gevraagd. Ook kunnen de GMR en de individuele MR-en zelf onderwerpen aandragen bij het bestuur. Hierbij wordt altijd uitgegaan van het doel zoveel mogelijk een positieve bijdrage te leveren in het bewaken of verbeteren van de processen.

Onze GMR wordt gevormd door drie personeelsleden en drie ouders, het is een vertegenwoordiging van onze drie scholen. De leden behartigen de belangen van alle scholen.

De leden van de GMR:

Tim Hogenboom
Leonore Melkert
Lisa van Kempen
Rien van Beemen
Rene Groen
Nancy Bakker